O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Gwarancje i poręczenia bankowe

wierzytelności, banki, bankowość, umowa kredytowa, finanse, biznes, zabezpieczenia kredytu, umowa kredytowa, kredyty inwestycyjne, kredyty dla firm, analiza finansowa, negocjacje,

Wybierając formę zabezpieczenia banki kierują się różnymi przesłankami takimi jak: znajomość kredytobiorcy, jego rzetelność, czy jest już klientem banku, status prawny i sytuacja finansowa, własne zaangażowanie finansowe, rodzaj i wysokość kredytu oraz okres kredytowania, rodzaj przedsięwzięcia i ryzyko z nim związane, cechy danej formy zabezpieczenia, a zwłaszcza wynikające z nich realne możliwości dochodzenia roszczeń banku i ich okres.

Z reguły bank dąży do tego, aby wartość zabezpieczeń co najmniej dwukrotnie przekraczała kapitał kredytu. Jest to wynikiem tego, iż bank sprzedając zabezpieczenia niespłaconego kredytu bardzo często dostaje mniej korzyści niż ich pełna wartość, a do tego znaczna część produktu sprzedaży jest przeznaczona na zapłatę podatków, koszty komornika i inne koszty. W rzeczywistości wpływy banku ze sprzedaży zabezpieczeń są często znacznie niższe niż kapitał udzielonego kredytu, część zabezpieczeń nie ma w praktyce żadnej wartości.

Propozycje określonej formy zabezpieczenia należą do kredytobiorcy, który składa je we wniosku kredytowym. Bank z kolei może je przyjąć lub też zgłosić swoje propozycje. Po ewentualnych negocjacjach wybrane zabezpieczenia zawarte są w umowie kredytowej. Przy czym banki często domagają się od kredytobiorców nadmiernego zabezpieczenia, co zwiększa koszt kredytu. Z kolei kredytobiorcy wymagają od banków podejmowania pewnego ryzyka kredytowego, czemu sprzyja konkurencja między bankami.

Opisywana w danej pracy gwarancja bankowa, stanowi umowę jednostronnie zobowiązującą, na mocy której gwarant przyrzeka beneficjentowi wystąpienie określonego rezultatu, którym może być określone zachowanie się osoby trzeciej lub zdarzenie nie będące wynikiem działania jakiejkolwiek osoby.

Takie przyrzeczenie jest powiązane z ryzykiem gospodarczym, dotyczącym niewystąpienia zabezpieczonego rezultatu. W odróżnieniu od poręczenia, gwarancja bankowa nie odnosi się do określonego zobowiązania pieniężnego.
Poręczenie stanowi umowę zobowiązującą do spłaty kredytu udzielonego przez bank, w przypadku jego nie spłacenia w oznaczonym terminie, przy czym powinno ono wskazywać osobę, która poręcza.

Jeśli poręczenie dotyczy spłaty tzw. kredytu przyszłego, musi zostać ustalona górna granica kredytu, jaki jest poręczony. Banki przestrzegają również, by w umowie poręczenia zawarte zostało określenie terminu poręczenia, w przeciwnym razie może ono być w każdej chwili odwołane. Jeśli w umowie nie zaznaczono inaczej, poręczycielem odpowiedzialnym za spłatę kredytu wraz z odsetkami, prowizją oraz ewentualnymi kosztami dochodzenia spłaty, jest współdłużnik solidarny.

Reasumując powyższe, zarówno przy poręczeniu jak i gwarancji istotą sprawy jest upewnienie jednego z kontrahentów, że w razie nie wywiązania się jego partnera z zaciągniętych zobowiązań, nie poniesie on straty, bo zobowiązanym do zapłaty będzie wtedy bank.

W praktyce, polskie banki spotykały się stosunkowo często z brakiem zrozumienia co to jest poręczenie lub gwarancja. Klienci wielokrotnie nie prosili o udzielenie kredytu lecz „tylko” o gwarancję. Dopiero przypadki realizacji gwarancji przez beneficjentów w wystarczający sposób uświadomiły zainteresowanym czym ona jest. Z punktu widzenia banku instytucje te są tak samo ryzykowne co udzielenie kredytu. Z tym, że przy gwarancji i poręczeniu, bank nie dostarcza klientowi środków pieniężnych (jak przy kredycie), ale stawia do dyspozycji beneficjenta własną zdolność kredytową.

Zarówno poręczenie jak i gwarancja zostaną przyjęte przez beneficjenta wówczas, gdy uzna on bank za wiarygodny i wypłacalny. Dlatego też, jednostka gospodarcza, która zamierza zaspokoić żądanie wierzyciela dotyczące dostarczenia gwarancji/poręczenia banku, powinna wcześniej upewnić się jaki bank będzie uznany za wiarygodny, aby później nie spotkać się z odmową przyjęcia jego gwarancji czy poręczenia.

Należy podkreślić, iż znaczenie zabezpieczeń typu osobistego wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i tym samym rozwojem różnych form kredytu, wciąż rośnie. Obecnie wierzyciel, którym jest najczęściej bank, odmawia udzielenia kredytu, jeżeli nie uzyska odpowiedniego zabezpieczenia. Przy czym zabezpieczenia osobiste odgrywają także rolę poza stosunkami kredytowymi.

To Cię zainteresuje: Ubezpieczenie kredytu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *