O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Działalność kredytowa na przykładzie banku

kredyty, kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, oferty banków, karty kredytowe,

Banki mogą wydawać wzorcowe umowy w postaci ogólnych warunków umów i regulaminów umów na podstawie art. 109 ust. 1 prawa bankowego, określające:
1) warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych,
2) rodzaje, udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczki,
3) warunki udostępniania skrytek sejfowych,
4) warunki wykonywania innych czynności usługowych banku.

Przykładowy regulamin kredytowy banku może określać:
- rodzaje kredytów udzielanych przez Bank
- warunki od spełnienia których Bank uzależnia udzielenie kredytu
- określa wzór wniosku i umowy kredytowej
- uprawnienia Banku wynikające z udzielenia kredytu
- rozwiązanie i zmiana umowy oraz jej odnowienie
- odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie jej w całości lub w części

Zgodnie z regulaminem Banku X kredyt powinien być uzupełnieniem środków własnych, którymi podmiot gospodarczy dysponuje, finansując działalność gospodarczą lub statutową. W przypadku kredytów inwestycyjnych udział środków własnych kredytobiorcy powinien wynosić około 20 % wartości inwestycji.

Bank udziela podmiotom gospodarczym następujących kredytów:
1) obrotowych:
- krótkoterminowych z terminem spłaty do 1 roku,
- średnioterminowych z terminem spłaty do 3 lat,
2) inwestycyjnych:
- krótkoterminowych z terminem spłaty do 1 roku,
- średnioterminowych z terminem  spłaty do 3 lat,
- długoterminowych z terminem spłaty ponad 3 lat, przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są w złotych, a kredyty w rachunku kredytowym udzielane są w następujących walutach: złoty, dolar amerykański, marka niemiecka, funt brytyjski, frank francuski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski, szyling austriacki, korona szwedzka, EURO. W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami płatności za import kredyt może być udzielony w innej walucie niż wyżej wymienione. Podobnie jest jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne czy kredyty inwestycyjne.

Regulamin mówi, iż Bank uzależnia udzielenie kredytu, jego wysokość od:
1) posiadanej przez kredytobiorcę zdolności kredytowej,
2) przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów wskazanych przez Bank, udzielenia informacji niezbędnych dla dokonania oceny jego zdolności kredytowej oraz oceny przedsięwzięcia, w związku z którym kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o kredyt,
3) zaproponowania przez kredytobiorcę formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak stanowi regulamin, Bank może udzielić kredytu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, pod warunkiem: ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu i przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni, według oceny Banku, uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Pozytywna ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny.

Zgodnie z postulatami regulaminu uruchomienie kredytu może nastąpić po podpisaniu umowy przez Bank i kredytobiorcę oraz po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych warunków, od których uzależnione jest postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

W przypadku, gdy kredytobiorca posiada rachunek bieżący w innym banku, Bank może, przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, zażądać złożenia przez kredytobiorcę pełnomocnictwa do dysponowania tym rachunkiem. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać uprawnienie Banku do pobrania z tego rachunku środków w wysokości odpowiadającej wszelkim należnościom Banku z tytułu udzielonego kredytu, przy czym pełnomocnictwo to powinno być potwierdzone przez bank prowadzący rachunek. Uruchomienie kredytu uzależnione jest również od złożenia przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Regulamin mówi, iż w celu zapewnienia zwrotu udzielonego kredytu Bank ma prawo żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia. Kredytobiorca ponosi wszelkie koszty związane z prawnym zabezpieczeniem kredytu.

Zgodnie z regulaminem, Bank  od wykorzystanego kredytu pobiera odsetki w okresach miesięcznych liczone w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z zasadami oprocentowania określonymi w umowie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bank może pobierać odsetki w okresach kwartalnych liczone w stosunku rocznym, według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są w walucie kredytu. Bank nalicza i pobiera odsetki od dnia wykorzystania całości lub części kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.

Dalsze przepisy regulaminu mówią, iż rozwiązanie umowy za zgodą Banku i kredytobiorcy, jej uzupełnienie i zmiana mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o zmianę umowy składany jest przez kredytobiorcę na piśmie. Powinien on zawierać określenie proponowanych zmian oraz uzasadnienie  dla ich dokonania. Do czasu rozpatrzenia przez Bank wniosku o zmianę umowy kredytobiorca korzysta z kredytu  na dotychczasowych warunkach. Wniosek o zmianę umowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania podpisu.

Bank może odstąpić od umowy i odmówić uruchomienia kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie zapłaci prowizji przygotowawczej w terminie wskazanym w umowie.

Regulamin mówi, że Bank ma prawo wypowiedzieć umowę w całości lub w części i po upływie okresu wypowiedzenia żądać spłaty kredytu bądź żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu w przypadku:
- zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy
- gdy kredytobiorca stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, która była tego przyczyną,
- niedotrzymania przez kredytobiorcę istotnych warunków umowy (spłata kredytu, odsetek lub prowizji nie przebiega terminowo, itp.),
- znacznego  zmniejszenia się wartości zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu wskutek okoliczności, za które kredytobiorca ponosi odpowiedzialność.   

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy okres wypowiedzenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu umowy.

Zgodnie z regulaminem Banku, kredyt może być wykorzystany poprzez złożenie przez kredytobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną dyspozycji: powodującej przekroczenie salda na rachunku bieżącym kredytobiorcy do wysokości przyznanego limitu w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, bądź obciążenia wydzielonego rachunku kredytowego, co powoduje powstanie lub zwiększenie salda debetowego w rachunku kredytowym.

Rachunkiem kredytowym mogą dysponować wyłącznie kredytobiorca oraz osoby przez niego upoważnione. Wykaz osób, upoważnionych przez kredytobiorcę do wykorzystywania przyznanego mu kredytu, wraz z wzorami ich podpisów, kredytobiorca powinien złożyć w Banku. Kredyt może być wykorzystany wyłącznie na cele określone w umowie. Wykorzystanie kredytu niezgodnie z umową może być podstawą do wypowiedzenia umowy w całości lub w części.

Jak mówi regulamin, rachunek kredytowy służy do ewidencjonowania wykorzystania kredytu. Jego otwarcie następuje na podstawie zawartej umowy i prowadzony jest w walucie kredytu.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *