O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Definicja długu

długi, kredyty, bankowość, biznes, finanse,

: adwokat Wejherowo

Przejęcie długu polega na zamianie osób występujących w miejscu dłużnika co dla banku może być bardzo korzystne, jeżeli nowy dłużnik daje lepszą gwarancję uzyskania przez bank spłaty kredytu.

W miejsce dotychczasowego dłużnika (kredytobiorcy) wchodzi również inna osoba, która przejmuje dług jako swoje osobiste zobowiązanie, zaś dłużnik zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania. Od tego momentu wszystkie swoje roszczenia wierzyciel kieruje tylko do tej osoby, która przejęła dług.

Przejęcie długu może nastąpić poprzez:
- umowę zawartą miedzy bankiem a osobą przejmująca dług za zgodą kredytobiorcy
- umowę zawartą między kredytobiorcą a osobą przejmującą dług za zgodą banku

Z reguły dla banku obojętny jest powód, dla którego osoba trzecia przejmuje cudzy dług. Najważniejsze jest tutaj, to czy taka zmiana podmiotowa dłużnika nie będzie szkodzić interesom banku.     

Przejecie długu nie jest nigdy przyjmowane jako zabezpieczenie przed udzieleniem kredytu. Jest ono z reguły następstwem zmian przekształceniowych po stronie dłużnika (np. podział podmiotu gospodarczego, fuzja podmiotów, zmiana formy prawnej podmiotu), gdzie dług przejmuje nowy podmiot. Odmowa wyrażenia zgody osoby uprawnionej powoduje, że przejęcie długu nie dochodzi do skutku.

W przypadku, gdy bank udzielając zgody na przejęcie długu nie wiedział o tym, że nowy dłużnik jest niewypłacalny, jego zgoda na przejęcie długu jest bezskuteczna.

Umowa o przejęcie długu oraz przy wyrażeniu zgody przez bank na przejęcie długu, powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Natomiast, gdy umowa ta została zawarta między bankiem a osoba trzecią, a zgodę na przejęcie ma wyrazić kredytobiorca, jego oświadczenie nie wymaga szczególnej formy. W interesie banku jednak leży, by zgoda ta była wyrażona na piśmie. Jeśli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub osoba trzecia wyraża zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia. Zgoda taka powinna być wyrażona najpóźniej przy zawieraniu umowy o przejęcie długu.

Umowne przystąpienie do długu (zw. łącznym, kumulatywnym) nie jest wprost regulowane przez kodeks cywilny, ale jego dopuszczalność można wywieść z zasady swobody zawierania umów.

To Cię zainteresuje: Marka i produkt w marketingu

: https://dico.pl/

: https://nieslychana.pl

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *