O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Co to jest weksel własny in blanco

długi, kredyty, banki, bankowość, finanse, biznes,

: kancelaria ultimatum

Weksel własny in blanco jest to dokument prawny, w którym kredytobiorca oficjalnie potwierdza swój dług. Takie potwierdzenie istnienia zobowiązania jest konieczne, by później móc uniknąć twierdzenia, iż kiedykolwiek udzieliliśmy jakiejś pożyczki. Koniecznym warunkiem powstania zobowiązania z weksla in blanco jest zamieszczenie podpisu przez wystawcę. Bez tego podpisu dokument nie będzie uważany za weksel in blanco. Popis wystawcy musi co najmniej obejmować jego nazwisko.

Przepisy prawa wekslowego nie wymagają podania imienia wystawcy, ale jest to wskazane. Nie wystarczy z kolei popisanie samym imieniem, chociaż okoliczności sprawy pozwalają na identyfikację osoby wystawcy. Za podpis taki nie może być uznana parafa (znak ręczny składający się z inicjałów).

W przypadku, gdy wystawcą jest osoba prawna, powinna być podana nazwa tej osoby, przy czym może być ona wyciśnięta stemplem. Własnoręczne muszą być podpisy osób umocowanych do podpisywania weksli.  

Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis taki powinien być jednak złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę. Może również wystąpić sytuacja, iż weksel zostanie błędnie wypełniony i wydany wierzycielowi nie upoważnionemu do jego uzupełnienia.

Weksel taki jest nieważny, jeśli zachodzi brak jego przesłanek formalnych.  Zmiany dokonane na nim przez wierzyciela oznaczają sfałszowanie weksla. Odrębne problemy powstają, gdy weksel był niezupełny (zawierał tylko podpis wystawcy) i w ten lub w inny sposób dostał się do rąk nie upoważnionej osoby trzeciej.

Należy wówczas stosować ogólne zasady dotyczące weksli skradzionych lub utraconych w inny sposób wbrew woli dłużnika. Z kolei umorzenia (amortyzacji) może żądać osoba, której zaginął weksel wystawiony przez wystawcę in blanco. Zapobiega to jednocześnie dostaniu się takiego dokumentu do obrotu wekslowego i nadużyciu uprawnienia co do jego wypełnienia.

Poza tym na podstawie orzeczenia sądowego o umorzeniu wierzyciel może wypełnić nowy blankiet i na tej podstawie dochodzić praw z weksla. Zachowane bowiem zostało uprawnienie do wypełnienia weksla, którego nie utracił dotychczasowy posiadacz weksla mimo, iż sam dokument zaginął. Weksel in blanco nie powinien zawierać określenia sumy wekslowej oraz terminu jej płatności. Celowe jest natomiast umieszczenie na wekslu daty jego wystawienia.

Łącznie z wekslem wystawca składa w banku podpisaną przez siebie tzw. deklarację do weksla in blanco. Określa ona treść porozumienia między wystawcą a bankiem, co do wypełnienia weksla.
Powinna ona w szczególności wskazać:
- kiedy bank ma prawo wypełnić weksel
- jaka kwota może być wpisana na wekslu
- jaki termin płatności może być określony na wekslu

Osoba podpisująca weksel musi posiadać w momencie jego wystawienia zdolność wekslową i zdolność do działań wekslowych.

Zobowiązania wekslowe mogą więc zaciągnąć:
- osoby fizyczne posiadające zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych
- osoby prawne w tym Skarb Państwa
- inne podmioty,  którym przepisy prawa nadały zdolność wekslową

Zdolności wekslowej nie posiadają: przedsiębiorstwa zagraniczne nie będące osobami prawnymi, spółki cywilne. W przypadku, gdy weksel zostanie podpisany przez jednego małżonka, bez zgody drugiego jest nieważny, chyba że małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej.

Posiadanie weksla nie chroni jednak interesów wierzyciela w razie np. ogłoszenia upadłości dłużnika wekslowego. Nawet jeśli toczone jest na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu postępowanie egzekucyjne, ulega wówczas zawieszeniu (po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaje umorzone).

Wierzycielowi służy tylko prawo zgłoszenia swoich wierzytelności wobec masy upadłościowej. Sytuacja jego jest więc znacznie gorsza niż np. w przypadku wierzyciela hipotecznego.

To Cię zainteresuje: Wartość nieruchomości

: opiniuj24 - Ultimatum

: Portal-Konsumenta - Ultimatum

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *