O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Analiza strategii firmy (1)

strategia firmy, zarządzanie strategiczne, zarządzanie,

Analiza sytuacji to proces gromadzenia oraz analizy zewnętrznych i wewnętrznych informacji, który daje okazie do identyfikacji krótko- i długoterminowych problemów decyzyjnych oraz szans ich rozwiązania. Ostateczne rezultaty tego etapu mają umożliwić sformułowanie kluczowych problemów i szans dla przyszłej decyzji strategicznej. Warunkami wypełnienia tego zadania są:
- ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz w jego kluczowych obszarach sprzedaży
- porównanie przedsiębiorstwa z jego konkurentami
- określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa -jego zasobów, organizacji
i oferty marketingowej
- rozpoznanie możliwie najpełniejszego zakresu zagrożeń i szans rynkowych wynikających z danej sytuacji rynkowej
- ocena innych warunków dla przyszłych działań marketingowych

Dokonanie analizy tak szerokiego wachlarza zagadnień wymaga czasu i znacznego wysiłku do zgromadzenia potrzebnych informacji, a następnie ich przetworzenia. Jakiekolwiek próby skrócenia czasu jej realizacji znajdą bezpośrednie odbicie w jakości wyników.  Dlatego też przystąpienie do formułowania strategii marketingowej wymaga rozpoczęcia analizy sytuacji z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Ocena wszystkich zagadnień wchodzących w zakres analizy sytuacji nie może się ograniczyć tylko do analizy wyników z ostatniego roku czy dwóch lat. Zakres czasowy analizy powinien objąć przynajmniej 5-letni okres poprzedzający wprowadzenie planu strategicznego oraz prognozy zmian na najbliższe 3-5 lat. Bardzo ważnym zagadnieniem jest łączne rozpatrywanie przeszłych i przyszłych trendów rynkowych, gdyż tylko takie podejście będzie gwarantować tak pożądaną rzetelność w ocenie ujawnianych kierunków zmian oraz tendencji rynkowych, które są przecież procesem ciągłym.

Zakres tematyczny pełnej analizy sytuacji marketingowej powinien zatem objąć: prognozy przeszłych i przyszłych trendów ogólnoekonomicznych i branżowych, prognozy dla jednostki strategicznej, lukę (różnicę) planistyczną, analizę rynków obsługiwanych i nie obsługiwanych, analizę zachowań nabywców na rynku, analizę konkurencji oraz
marketing-mix przedsiębiorstwa. Dopiero przeanalizowanie wymienionych elementów umożliwia dokonanie identyfikacji możliwości strategicznych przedsiębiorstwa, wnioskowanie o szansach i zagrożeniach rynkowych oraz silnych i słabych stronach firmy, tj. analizy SWOT, ale nie będącej celem ostatecznym tego etapu planowania.

Poza samym dokonaniem klasyfikacji uwarunkowań działań marketingowych (ich podziale na silne i słabe strony oraz zagrożenia i szansę) należy przeprowadzić ich wzajemną ocenę, a w ostateczności selekcję, po to, by sformułować hierarchię problemów (zagrożeń i słabości) oraz szans dla przyszłych decyzji. Tylko w ten sposób można zapewnić powiązanie analizy sytuacji z etapem formułowania strategii marketingowej. Po prostu przedmiotem decyzji muszą być wnioski z analizy sytuacji.

To Cię zainteresuje: Pożyczki lombardowe

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Strategia przedsiębiorstwa
Następny artykuł:Analiza strategii firmy (2)