O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Analiza jakościowa przedsiębiorstwa

analiza finansowa, biznes, finanse, ekonomia, rynek, produkt, sprzedaż, handel, zysk, dochody, popyt, analiza SWOT, kredyty,

Analiza jakościowa przedsiębiorstwa to przede wszystkim ocena pozycji na rynku. Analiza finansowa dostarcza wiele istotnych informacji ilościowych o jego działalności, ale nie zawsze na jej podstawie można ustalić przyczyny określonej sytuacji i przewidzieć prawdopodobny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Do pełnej oceny przedsiębiorstwa, a zatem i określenia ryzyka kredytowego, niezbędne jest określenie pozycji przedsiębiorstwa w jego otoczeniu ekonomicznym i politycznym oraz znajomość tego otoczenia i występujących tendencji rozwojowych.

Podstawowym miernikiem ilościowym, od którego powinna wychodzić analiza jakościowa, jest określenie względnego udziału analizowanego przedsiębiorstwa w rynku, na którym działa, a mianowicie:

Jeżeli przedsiębiorstwo jest wyspecjalizowane w jednym produkcie, to analiza jakościowa polega na określeniu, w jakim cyklu życia znajduje się produkt:

To Cię zainteresuje: Wygaśnięcie poręczenia

Przedsiębiorstwo posiadające przynajmniej kilka asortymentów produktów może być oceniane tzw. metodą portfelową. Metoda ta polega na podzieleniu asortymentów produkcji przedsiębiorstwa na cztery grupy.

Podstawą zakwalifikowania asortymentu do określonej grupy są:
- wzrost sprzedaży
- wzrost względnego udziału w rynku
- rentowność i wypracowany strumień środków pieniężnych

Aby właściwie zbudować macierz produktów niezbędna jest księgowość analityczna (zarządcza) umożliwiająca dokonanie właściwej kwalifikacji poszczególnych asortymentów produktów do określonych grup. Macierz ta przedstawia się następująco:


Grupa 1 – są to produkty o dobrych perspektywach rozwojowych, mające duży udział w dynamicznie rozwijającym się rynku. Aby utrzymać wysoką dynamikę sprzedaży, wymagają dużych nakładów, które finansowane są z „mlecznych krów”.

Grupa 2 – są to produkty o ustabilizowanej pozycji na rynku, mające duży udział w rynku. Ich sprzedaż wykazuje mały przyrost lub jest na stałym poziomie. Sprzedaż charakteryzuje się wysoką rentownością i jest głównym źródłem dochodów przedsiębiorstwa i jest głównym źródłem dochodów przedsiębiorstwa.

Grupa 3 – są to produkty w fazie lansowania. Charakteryzują się bardzo wysoką dynamiką sprzedaży, jednak zajmuje jeszcze małą część rynku, maja małą rentowność. Dynamiczny wzrost sprzedaży wskazuje na rosnący na nie popyt, a zatem na szansę rozwoju sprzedaży, ale ich pozycja na rynku nie jest ustabilizowana, a podtrzymanie wzrostu sprzedaży wymaga dodatkowych nakładów.

Grupa 4 – cykl życia tych produktów jest w fazie schyłkowej. Mają niski udział w rynku, a ich sprzedaż spada. Mają małą rentowność, produkcja ich powinna być kontynuowana tylko do czasu osiągania zysku ze sprzedaży.
Jeżeli kwadraty są równe,  można uznać, że przedsiębiorstwo posiada równowagę rynkową. Analizę jakościową przedsiębiorstwa można również przeprowadzić metodą typu SWOT. Analizę przeprowadza się dzieląc badane zagadnienia na segmenty. Segmentacja zależy od celu badania i jego zakresu. Badania SWOT opierają się na ocenie własnej banku, na wywiadach przeprowadzanych z kierownictwem, personelem i kontrahentami przedsiębiorstwa. Celem jest ustalenie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Badanie SWOT jest pracochłonne i powinno być przeprowadzone szczególnie przed udzieleniem kredytów długoterminowych.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *